اشراط و اوصاف قیامت
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همان‌گونه که حصول معرفت خدای سبحان از طریق شناخت صفات امکان‌پذیر است. برای شناخت قیامت نیز راهی جز دانستن اوصاف نیست. در قرآن کریم بیش از هفتاد وصف برای مراحل مختلف قیامت از کیفیت وقوع و تحول و تبدل زمین و آسمانها، تا بعث مردگان و حشر زندگان، مرحله رسیدگی به اعمال، احوال بهشتیان و دوزخیان آمده است. این اوصاف در این کتاب گرد آمده و شرح داده شده است. توجه به هر وصفی اثری خاص بر اندیشه و رفتار دارد.