عشق مقدس
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتابی‌ است عرفانی که انسان از طریق حصول معرفت و محبت در مسیر طاعت و عبادت قرار بگیرد و به کمال انسانی و قرب الهی واصل گردد. در آغاز به این سخن ملاصدرا اشاره شده که در اسفار می‌نویسد: «ان العشق سارفی جمیع المجودات علی ترتیب وجودها» عشق در تمام موجودت بر حسب مرتبه وجودی جریان دارد. اگر جویی ز اسفل تا به عالی نبینی ذره‌ای زین میل خالی عامل حرکت انسان و جهان، جنبش خاکیان و گردش افلاکیان، قوام و نظام عالم وجود را عنصر محبت و نقطه اوج محبت را عشق و اثر قطعی عشق حقیقی در وجود آدمی را هتک استار و کشف اسرار دانسته است. سرانجام در تعریف و توصیف این واژه مقدس اظهار عجز نموده و بیتی از مولوی را یادآور شده است: در نگنجد عشق در گفت و شنید عشق دریایی است قعرش ناپدید در هر حال عشق حالتی است که عاشق را پیوسته به معشوق مشغول دارد و شراب طهوری است که هر کس توفیق نوشیدن یابد چنان سرمت و شیدا گردد که دیگر خودی نشناسد و سراسیمه در جستجوی یار برآید و سر از پا نشناخته در طلب محبوب بکوشد و شتاب گیرد تا به لقاء‌الله بپیوندد. در این کتاب عشق به مقدس و غیر مقدس، حقیقی و مجازی، احساسی و عقلانی، عشق الهی و عشق حیوانی، مادی و معنوی تقسیم، و به مراتب عشق، عوامل تحصیل و تقویت محبت، و ده وصف بارز محب صادق و عاشق خالص اشاره شده است. در پایان نیز شعری از مولی محسن فیض کاشانی آمده است: جان منزل جانان عشق، دل عرصه جولان عشق تن زخمی چوگان عشق، سرگوی در میدان عشق هم طالب و مطلوب عشق، هم راغب و مرغوب عشق خواهنده و مخبوب عشق، عشق است هم خواهان عشق هم قاصد و مقصود عشق، هم واجد و موجود عشق هم عابد و معبود عشق، عشق است سرگردان عشق